Fundacja pod nazwą „Instytut Badania i Rozwoju Aktywności Społecznej”, zwana w dalszej treści Statutu „Fundacją”, ustanowiona przez: Jacka Sańko, Joannę Schmidt, Martynę Markiewicz, Justynę Kalinę Ochędzan, Sylwię Dybiec zwanych dalej („Fundatorami”) aktem notarialnym z dnia 28 listopada 2008 roku – Repetytorium A nr 8669/2008, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. Nr 46 z 1991 roku, poz. 203) oraz niniejszego Statutu.

Postanowienia ogólne

Par. 1.

1. Fundacja nosi nazwę „Fundacja Instytut Badania i Rozwoju Aktywności Społecznej”.
2. Siedzibą Fundacji jest wieś Rokietnica w woj. Wielkopolskim.
3. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Dla wykonywania swoich zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe oddziały, zakłady i filie.
6. Fundacja współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tych samym lub podobnych celach działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
7. Fundacja może posługiwać się własnym znakiem graficznym oraz odpowiednikami swej nazwy w językach obcych.
8. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
9. Fundacja posiada osobowość prawną.
10. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw pracy.
11. Fundacja może używać nazwy skróconej: Fundacja IBRAS.

Cel i formy działania Fundacji

Par. 2.

1. Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju gospodarki społecznej, świadomości
i aktywności obywatelskiej w tym w szczególności:
a) wszechstronne działania na rzecz podmiotów gospodarki społecznej (m.in. administracji publicznej, biznesu i organizacji pozarządowych) w zakresie realizowanych celów społecznie użytecznych,
b) rozwój i wspieranie współpracy między administracją publiczną, biznesem a organizacjami pozarządowymi,
c) rozwój i propagowanie mechanizmów umożliwiających skuteczny wpływ obywateli na podejmowanie decyzji publicznych w tym na sposób gospodarowania środkami publicznymi,
d) rozwój wiedzy i umiejętności podmiotów gospodarki społecznej i obywateli,
e) integrowanie i aktywizacja obywateli oraz społeczności lokalnych,
f) upowszechnianie informacji na temat funkcjonowania podmiotów gospodarki społecznej.

2. Realizacja celu wymienionego w ust. 1 następuje poprzez:
a) wdrażanie w życie własnych projektów i programów,
b) prowadzenie działalności naukowej i badawczej,
c) nawiązywanie współpracy z placówkami prowadzącymi badania naukowe
w kraju i za granicą,
d) nawiązywanie współpracy z podmiotami gospodarki społecznej w kraju
i za granicą,
e) popularyzacja ekspertyz i wyników badań naukowych,
f) organizowanie seminariów i konferencji,
g) prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej
h) prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej i psychoedukacyjnej.

3. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia lub pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

Majątek i dochody Fundacji

Par. 5.

1. Majątek Fundacji stanowi kwota 2.000 zł – (słownie: dwa tysiące złotych), zwana funduszem założycielskim, z której 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) zostanie przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej Fundacji. Fundusz założycielski jest przyznany Fundacji w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji.
2. Dochodami Fundacji są w szczególności:
a) darowizny, spadki, zapisy,
b) dotacje i subwencje osób prawnych,
c) fundusze Unii Europejskiej
d) dochody ze zbiórek publicznych,
e) udziały w zyskach osób prawnych,
f) środki pochodzące z emisji obligacji
g) dochody z działalności gospodarczej Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
4. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
5. Przedmiotem odpłatnej działalności pożytku publicznego Fundacji może być działalność w zakresie:
a) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana 88.99.Z
b) działalność wspomagająca edukację 85.60.Z

Działalność gospodarcza Fundacji.

Par. 6.

1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Działalność gospodarcza jest prowadzona wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność w zakresie:
1) działalność wydawnicza (58)
2) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (59)
3) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (62)
4) działalność usługowa w zakresie informacji (63)
5) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z)
6) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z)
7) doradztwo związane z zarządzaniem (70.2)
8) badania naukowe i prace rozwojowe (72)
9) reklama, badanie rynku i opinii publicznej (73)
10) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (74)
11) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z)
12) działalność związana z zatrudnieniem (78)
13) działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (82.1)
14) działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z)
15) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)
16) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z)
17) pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59)
20) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99.Z)
21) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z)
22) wychowanie przedszkolne (85.10)
23) opieka dzienna nad dziećmi (88.91.Z)

 Par. 8

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów.
2. Zakłady wyodrębnione są na zasadach samofinansowania wedle posiadanych przez nie środków własnych.
3. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają Zarządowi.
4. Decyzję o ustanowieniu zakładu oraz powołaniu i odwołaniu jego kierownika podejmuje Zarząd Fundacji.
5. Decyzję o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje likwidatorów i sprawuje nadzór nad ich działalnością.
6. Każdorazowy Kierownik zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu, upoważnionym do wszelkich czynności związanych z kierowaniem zakładem. Do zbycia lub obciążenia mienia Fundacji o wartości przekraczającej 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) trwałego potrzebne jest odrębne, szczególne pełnomocnictwo Zarządu Fundacji.
7. Kierownik zakładu jest kierownikiem w rozumieniu Kodeksu Pracy.
8. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.

Par. 9

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Organy Fundacji

Par. 10.

1. Organami Fundacji są:
a. Rada Fundacji
b. Zarząd Fundacji
c. Komisja Rewizyjna

I. Rada Fundacji
a) Skład i tryb powoływania Rady Fundacji

Par. 11.

1. W skład Rady Fundacji wchodzi minimum 5 osób. Maksymalna liczba członków Rady Fundacji nie jest ograniczona.
2. Rada Fundacji nie jest organem kadencyjnym.
3. Rada Fundacji nie jest organem nadzoru w rozumieniu ustawy o Fundacjach. Organy te są wskazane w par.1 ust.10 oraz par. 10 ust. 1 pkt. c.
4. Pierwszy skład Rady Fundacji jest powoływany przez Fundatorów. Nowych członków Rady Fundacji powołuje Rada Fundacji, spośród kandydatów zgłoszonych przez jej członków.
5. Członek Rady Fundacji może być odwołany w każdym czasie w szczególności w przypadku:
a) wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Rady Fundacji,
b) długotrwałej choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania tej funkcji,
c) niespełniania obowiązków członka Rady Fundacji przez okres dłuższy niż 6 (sześć) miesięcy,
d) nienależytego wypełniania funkcji członka Rady Fundacji,
e) istotnego naruszenia postanowień Statutu.
6. Wniosek o odwołanie może złożyć każdy członek Rady Fundacji. Wniosek musi zostać rozpatrzony na najbliższym posiedzeniu Rady Fundacji. Do odwołania niezbędna jest bezwzględna większość głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji.
7. Członek Rady Fundacji może w każdym czasie złożyć pisemną rezygnację. Rezygnacja nie wymaga uzasadnienia.
8. W razie ustąpienia lub śmierci członka Rady Fundacji pozostali członkowie dokonują wyboru w jego miejsce nowego członka Rady Fundacji w trybie przewidzianym w §11 ust.3

b) Uprawnienia i obowiązki Rady Fundacji

Par. 12.

Decyzje Rady Fundacji zapadają w formie uchwal. Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji, chyba że szczegółowe postanowienia Statutu stanowią inaczej.

Par. 13.

1. Obradami Rady Fundacji kieruje Przewodniczący Obrad, który jest wybierany każdorazowo na czas obrad w głosowaniu jawnym, zwykła większością głosów.
2. Zebranie Rady Fundacji odbywa się na wniosek:
a. Co najmniej dwóch członków Zarządu,
b. 1/3 członków Rady Fundacji
c. Komisji Rewizyjnej
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Rady Fundacji powiadamia się członków poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Fundacji oraz pocztą elektroniczną na podany przez Członka Rady adres lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób.

Par. 14.

Do kompetencji Rady Fundacji należą wszystkie kwestie nie zastrzeżone niniejszym Statutem do kompetencji innych organów, a w szczególności:
1. uchwalanie kierunków i planów działań Fundacji
2. uchwalanie zmian w statucie w tym również zmian celów Fundacji
3. uchwalanie regulaminów organów Fundacji,
4. wybór i odwołanie członków Zarządu oraz wskazanie, który z członków Zarządu będzie nosił tytuł Prezesa Fundacji
5. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Fundacji i przeznaczenia jego majątku, w trybie par. 21
6. podejmowanie decyzji w sprawie połączenia Fundacji z innymi organizacjami.

II. Zarząd Fundacji

Par. 15.

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Fundacji, zgodnie z uchwałami Rady Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Radą Fundacji.
2. Zarząd składa się z od 3 do 5 członków.
3. Kadencja członków Zarządu trwa 2 lata.
4. Członkami Zarządu mogą być członkowie Rady Fundacji.
5. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji
6. Członkostwo w Zarządzie wygasa wraz z upływem kadencji, na skutek śmierci, rezygnacji lub odwołania. Rezygnacja jest skuteczna w momencie doręczenia do siedziby Fundacji.
7. Rada Fundacji może odwołać członka Zarządu w każdym czasie w szczególności w przypadku:
a) wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Członek Zarządu,
b) długotrwałej choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania tej funkcji,
c) niespełnienia obowiązków Członek Zarządu przez okres dłuższy niż 2 (dwa) miesiące,
d) nienależytego wypełniania funkcji członka Członek Zarządu
e) istotnego naruszenia postanowień Statutu.
8. Rada Fundacji rozpatruje wszelkie wnioski dotyczące zmian w składzie Zarządu w terminie 14 dni, od daty wpłynięcia wniosku.
9. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacja w stosunku pracy.
10. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
11. Zarząd może podjąć uchwałę określającą stanowiska poszczególnych członków, w szczególności stworzyć stanowisko Wiceprezesa Fundacji i Skarbnika Fundacji. Nie dotyczy to stanowiska Prezesa Fundacji powoływanego w trybie par. 14 ust. 4.

Par. 16.

Do zadań Zarządu należy przede wszystkim:
1. realizacja uchwał Rady Fundacji,
2. ustalenie i realizacja budżetu Fundacji,
3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
4. składanie sprawozdań ze swojej działalności przed Radą Fundacji,

Par. 17.

Decyzje Zarządu zapadają w formie uchwał. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów. Posiedzenia Zarządu są protokołowane

III. Komisja Rewizyjna

Par. 17¹

1. Komisja Rewizyjna sprawuje nadzór nad działalnością Fundacji we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata i pokrywa się z kadencją Zarządu.
3. Powołanie i odwołanie członka Komisji Rewizyjnej może nastąpić w każdym czasie uchwałą Rady Fundacji podjętej większością 2/3 głosów.

Par. 17²

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
2. Członkowie Zarządu nie mogą być:
a) jednocześnie członkami Komisji Rewizyjnej
b) spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami Komisji Rewizyjnej,
c) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

Par. 17³

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
2. Decyzję o sposobie wynagradzania członków Komisji Rewizyjnej za wykonywanie funkcji podejmuje uchwałą Rada Fundacji.

Par. 174

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
a) Bieżąca kontrola działań Zarządu,
b) Występowanie do Rady Fundacji z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
c) Zwoływanie zebrania Rady Fundacji
d) Składanie sprawozdań na zebraniu Rady Fundacji oraz zgłaszanie wniosków o udzielenie albo nieudzielenie absolutorium Zarządowi.
2. W celu wykonywania swoich obowiązków Komisja Rewizyjna może badać wszystkie dokumenty Fundacji, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątkowego Fundacji.

Par. 175

1. Każdy członek Komisji Rewizyjnej może samodzielnie wykonywać prawo nadzoru.
2. Komisja Rewizyjna nie ma prawa wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Fundacji.

Gospodarka finansowa Fundacji

Par. 18.

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, Fundacji zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Fundacji uprawnionych jest prezes lub dwóch Członków Zarządu Fundacji działających łącznie.

Par. 19

1. Fundacja może tworzyć fundusze celowe. Zasady ich tworzenia i wykorzystania określają regulaminy celowe, uchwalone przez Zarząd Fundacji.
2. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku Fundacji na członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Postanowienia końcowe
Par. 20.

1. Uchwałę o zmianie celu lub Statutu podejmuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.
2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu Fundacji zapadają większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy Członków Rady

Par. 21.

1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały, podjętej bezwzględną większością głosów.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Fundacji Rada Fundacji określa przeznaczenie majątku Fundacji
3. Likwidację przeprowadza Zarząd Fundacji lub wyznaczony przez niego likwidator.